Codziennie do 13:00 wysyłka jeszcze tego samego dnia! Dostawa 24h!

Szukaj

Polityka prywatności

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

CEL POLITYKI RODO

Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jakie powinny być przestrzegane i stosowane w Beauty Lashes przez pracowników i współpracowników, którzy przetwarzają dane osobowe.

Stosowanie zasad określonych w niniejszym dokumencie ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez NAZWA FIRMY rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Beauty Lashes, zwana dalej Polityką została wydana w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz zgodnie z:

▪ Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

▪ Wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

3. DOKUMENTY POWIĄZANE

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Beauty Lashes.

4. ZAKRES STOSOWANIA

Politykę stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, danych osobowych zapisanych na zewnętrznych nośnikach informacji oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W zakresie podmiotowym, Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Beauty Lashes oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych, w tym stażystów, osoby zatrudnione na umowę zlecenia lub umowę o dzieło. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Beauty Lashes

5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przez bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych rozumie się zapewnienie:

▪ poufności — właściwości zapewniającej, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

▪ integralności — właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

▪ rozliczalności — właściwości zapewniającej, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.

6. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować wysoki poziom bezpieczeństwa w rozumieniu § 6 ust. 4 Rozporządzenia, ponieważ urządzenia systemu służącego do przetwarzania danych osobowych połączone są z siecią publiczną.

7. DEFINICJE

7.1.1. Administrator danych – Beauty Lashes, podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych, zwany dalej Beauty Lashes.

7.1.2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba wyznaczona przez Kierownictwo, odpowiedzialna za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych.

7.1.3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7.1.4. Kierownictwo – Zarząd, organ zarządzający i reprezentujący Administratora Danych.

7.1.5. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez Administratora danych lub przez osobę wyznaczoną, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.

7.1.6. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

7.1.7. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

7.1.8. Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7.1.9. Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie.

7.1.10. Zbiór nieinformatyczny - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, prowadzony poza systemem informatycznym, w szczególności w formie kartoteki, skorowidza, księgi, wykazu lub innego zbioru ewidencyjnego.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Kierownictwo

Do obowiązków Kierownictwa należy zrozumienie oraz zapewnienie świadomości bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jego problematyki oraz wymagań. Do obowiązków należy również:

▪ podejmowanie odpowiednich i niezbędnych korków majach na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych;

▪ podział zadań i obowiązków związanych z organizacją ochrony danych osobowych, w szczególności wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

▪ wprowadzenie do stosowania procedur zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych;

▪ egzekwowanie rozwoju środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

▪ poddawanie przeglądom skuteczność polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

▪ zapewnienie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych od chwili zebrania danych osobowych do chwili ich usunięcia;

▪ zapewnienie aktualności, adekwatności oraz merytorycznej poprawności danych osobowych przetwarzanych w określonym przez nich celu;

▪ zapewnienie niezbędnych środków potrzebnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8.2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, należy nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak również w zbiorach danych osobowych prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej. Do obowiązków należy również:

▪ określenie wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

▪ nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;

▪ prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (niniejsza Polityka oraz wynikające z niej instrukcje i procedury);

▪ analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia ochrony danych osobowych i przygotowanie oraz przedstawienie Zarządowi zaleceń i rekomendacji dotyczących eliminacji ryzyk ich ponownego wystąpienia.

8.3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych

Do obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do swojej stacji roboczej. Do obowiązków należy również:

▪ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami;

▪ postępowania zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;

▪ zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia;

▪ ochrony danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem;

▪ informowania o wszelkich podejrzeniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe do przełożonego, który ma obowiązek poinformować Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

9. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Podstawowe zasady

9.1.1. Za bieżącą, operacyjną ochronę danych osobowych odpowiada każda osoba przetwarzająca te dane w zakresie zgodnym z obowiązkami służbowymi oraz rolą sprawowaną w procesie przetwarzania danych.

9.1.2. Każda z osób mająca styczność z danymi osobowymi jest zobowiązana do ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich w granicach udzielonego jej upoważnienia.

9.1.3. Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.

9.1.4. Należy stosować adekwatny do zmieniających się warunków i technologii poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

9.2. Procedury postępowania z danymi osobowymi

9.2.1. Dostęp do danych osobowych powinien być przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.

9.2.2. Dane osobowe powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.

9.2.3. Dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie za pomocą autoryzowanych urządzeń służbowych.

9.3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Beauty Lashes

9.3.1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy art. 37 Ustawy.

9.3.2. Upoważnienia są wydawane indywidualnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

9.3.3. W celu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych należy dostarczyć do Administratora Bezpieczeństwa Informacji podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszej Polityki.

9.3.4. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji upoważnia formalnie wnioskującego do przetwarzania danych osobowych i wydaje upoważnienie sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej Polityki.

9.3.5. Upoważnienia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika i obowiązują do czasu ustania stosunku pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

9.4. Ewidencja osób upoważnionych

9.4.1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zawiera w szczególności:

▪ imię i nazwisko osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych;

▪ zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

▪ identyfikator, jeśli osoba upoważniona została zarejestrowana w systemie informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych;

▪ datę nadania i odebrania uprawnień.

9.4.2. Przełożeni osób upoważnionych odpowiadają za natychmiastowe zgłoszenie do Administratora Bezpieczeństwa Informacji osób, które utraciły uprawnienia dostępu do danych osobowych.

9.5. Zachowanie danych osobowych w tajemnicy

9.5.1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których uzyskały dostęp w trakcie zatrudnienia, również po ustaniu zatrudnienia.

9.6. Znajomości regulacji wewnętrznych w Beauty Lashes

9.6.1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Beauty Lashes, w szczególności Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

9.7. Zgodność

9.7.1. Niniejsza Polityka powinna być aktualizowana wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami faktycznymi w ramach NAZWA FIRMY, które mogą powodować, że zasady ochrony danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne lub nieadekwatne.

9.7.2. Okresowy przegląd Polityki powinien mieć na celu stwierdzenie, czy postanowienia Polityki odpowiadają aktualnej i planowanej działalności NAZWA FIRMY oraz stanowi prawnemu aktualnemu w momencie dokonywania przeglądu.

9.7.3. Zmiany niniejszej Polityki wymagają przeglądu innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w NAZWA FIRMY.

10. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZEWNĘTRZNYMI

10.1. Bezpieczeństwo usług zewnętrznych

10.1.1. Należy zapewnić aby usługi zewnętrzne były prowadzone wyłącznie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w Beauty Lashes, wymaganiami umowy oraz wymaganiami prawa.

10.1.2. Wymagania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zakres usług oraz poziom ich dostarczania należy określić w umowie świadczenia usług.

10.1.3. Należy zapewnić aby użytkownicy nie będący pracownikami Beauty Lashes stosowali te same zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych co użytkownicy będący pracownikami.

10.2. Powierzanie przetwarzania danych osobowych

10.2.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej umowy określającej w szczególności zakres i cel przetwarzania danych. Umowa musi określać również zakres odpowiedzialności podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

10.2.2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych musi uwzględniać wymogi określone w art. 31 i nast. Ustawy. W szczególności podmiot zewnętrzny, któremu ma zostać powierzone przetwarzanie danych osobowych, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a Ustawy.

10.2.3. W umowach stanowiących podstawę powierzenia przetwarzania danych albo eksploatacji systemu informatycznego lub części infrastruktury należy umieścić zobowiązanie podmiotu zewnętrznego do przestrzegania niniejszej Polityki oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i odpowiedni poziom ochrony danych.

10.2.4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności Beauty Lashes za zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych, co wymaga w umowach stanowiących podstawę powierzenia przetwarzania danych umieszczenia prawa Beauty Lashes do kontroli wykonania przedmiotu umowy w siedzibie podmiotu zewnętrznego m. in. w zakresie przestrzegania Polityki obowiązujących regulacji wewnętrznych, umów i właściwych przepisów prawa.

10.3. Udostępnianie danych osobowych

10.3.1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.

10.3.2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

10.3.3. Informacje zawierające dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru listem poleconym za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.

10.3.4. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotowywać informacje o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym z którego udostępniono dane lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.

10.3.5. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

10.4. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej Beauty Lashes

Monitorowanie usług strony trzeciej powinno być udokumentowane i powinno zawierać informacje o: poziomie wykonania usługi, incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych, śladach audytowych, problemach operacyjnych, awariach, błędach i zakłóceniach.

11. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE OBSZARÓW PRZETWARZANIA

11.1. Obszar przetwarzania

11.1.1. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w obszarach przetwarzania danych osobowych, na które składają się pomieszczenia biurowe oraz części pomieszczeń, gdzie Beauty Lashes prowadzi działalność. Do takich pomieszczeń, zalicza się w szczególności:

▪ pomieszczenia biurowe, w których zlokalizowane są stacje robocze lub serwery służące do przetwarzania danych osobowych;

▪ pomieszczenia, w których przechowuje się dokumenty źródłowe oraz wydruki z systemu informatycznego zawierające dane osobowe;

▪ pomieszczenia, w których przechowywane są sprawne i uszkodzone urządzenia, elektroniczne nośniki informacji oraz kopie zapasowe zawierające dane osobowe.

11.1.2. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zamykane podczas nieobecności osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w sposób ograniczający możliwość dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

11.1.3. Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku drzwi. Nie można wynosić ww. kluczy po zakończeniu pracy poza miejsca przeznaczone do ich przechowywania.

11.1.4. Wydruki i nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe należy przechowywać w zamykanych szafach, które znajdują się w obszarach przetwarzania danych osobowych.

11.1.5. Niepotrzebne wydruki lub inne dokumenty należy niszczyć za pomocą niszczarek.

11.1.6. Przebywanie wewnątrz obszarów przetwarzania danych osobowych osób nieuprawnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych.

11.1.7. Szczegółowy wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 3 niniejszej Polityki.

11.2. Bezpieczeństwo środowiskowe

11.2.1. Lokalizację i umiejscowienie danych osobowych należy starannie dobierać z uwzględnieniem wymaganych aspektów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W szczególności należy rozważyć aspekty dotyczące:

▪ zasilania energią elektryczną;

▪ klimatyzacji oraz wentylacji;

▪ wykrywania oraz ochrony przed pożarem i powodzią;

▪ fizycznej kontroli dostępu.

11.2.2. Pomieszczenia wchodzące w skład obszaru przetwarzania danych osobowych należy wyposażyć w odpowiednie środki ochrony fizycznej i organizacyjnej chroniące przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami pracy.

11.2.3. Kopie zapasowe zawierające dane osobowe należy przechowywać w drugiej fizycznej lokalizacji w bezpiecznej odległości od lokalizacji podstawowej.

11.3. Bezpieczeństwo urządzeń

11.3.1. Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych należy przechowywać w bezpieczny i nadzorowany sposób.

11.3.2. Urządzenia mobilne takie jak np. komputery przenośne, urządzenia PDA, telefony komórkowe nie powinny być pozostawiane bez opieki jeżeli nie są zastosowane odpowiednie środki ochrony.

11.4. Fizyczna kontrola dostępu

11.4.1. Należy wdrożyć procedury eksploatacyjne w celu ochrony danych osobowych oraz dokumentacji systemowej przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, usunięciem i zniszczeniem.

11.4.2. Należy wdrożyć politykę czystego biurka i czystego ekranu w celu redukcji ryzyka nieautoryzowanego i nieuprawnionego dostępu lub uszkodzenia danych osobowych.

11.4.3. Klucze dostępowe, karty, hasła itd. służące do uzyskania dostępu do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych należy zabezpieczać a sposób ich uzyskiwania należy szczegółowo zdefiniować w procedurach.

11.4.4. Dostęp do serwerowni lub innych pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub zbiory nieinformatyczne należy rejestrować oraz okresowo przeglądać.

11.4.5. Dostęp dla gości do serwerowni lub innych pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych należy nadzorować przez cały czas ich pobytu.

11.4.6. Przyznawanie dostępu gościom należy wykonywać wyłącznie w określonych i autoryzowanych celach.

11.4.7. Kończąc pracę, należy zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację, wydruki, elektroniczne nośniki informacji i umieścić je w zamykanych szafkach.

11.4.8. Monitory należy ustawić w taki sposób aby uniemożliwiać podgląd wyświetlanych danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11.4.9. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów oferujących zbieranie i niszczenie papierów, urządzeń lub nośników zwierających dane osobowe, należy wybrać wykonawcę z odpowiednimi zabezpieczeniami i doświadczeniem.

12. OCENA RYZYKA I PRZEGLĄDY

12.1. Ocena ryzyka

12.1.1. Systemy informatyczne i aplikacje powinny być poddawane ocenie ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych co najmniej raz na dwa lata. Ocena ryzyka powinna być również przeprowadzana przy dużych zmianach procesów biznesowych, systemów informatycznych i aplikacji.

12.1.2. Narzędzia informatyczne służące do oceny ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania danych powinny być chronione przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem a ich użycie odpowiednio kontrolowane.

12.2. Przeglądy bezpieczeństwa

12.2.1. Przeglądy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej raz na 2 lata w celu określenia wymaganego poziomu zabezpieczeń pozwalającego na ograniczenie ryzyka do poziomu akceptowalnego.

12.2.2. Przeglądy zgodności z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych urządzeń informatycznych oraz sieci teleinformatycznych należy przeprowadzać okresowo, co najmniej raz na rok.

12.2.3. Narzędzia informatyczne służące do przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powinny być chronione przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem a ich użycie odpowiednio kontrolowane.

13. ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

13.1. Monitorowanie incydentów

13.1.1. Incydenty związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych powinny być wykrywane, rejestrowane i monitorowane w celu ich zidentyfikowania i zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości.

13.1.2. Zdarzenia systemowe powinny być przechowywane jako materiał dowodowy zaistniałych incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.

13.1.3. Użytkownicy systemów powinni znać i przestrzegać zasad zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.

13.2. Zgłaszanie incydentów

13.2.1. Zaistniałe zdarzenia związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych takie jak np. utrata integralności, niedostępność, awarie, uszkodzenia, ostrzeżenia i alarmy bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń teleinformatycznych oraz danych powinny być niezwłocznie zgłaszane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

14. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Wykaz zbiorów danych osobowych

14.1.1. Dokumentacja zbiorów danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i stanowi załącznik nr 4 niniejszej Polityki.

14.1.2. Dane osobowe gromadzone we wskazanych zbiorach są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w kartotekach ewidencyjnych, które są zlokalizowane w pomieszczeniach lub części pomieszczeń należących do obszaru przetwarzania danych osobowych.

14.2. Opis struktury zbiorów danych osobowych

14.2.1. Dokumentacja zbiorów danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i stanowi załącznik nr 4 niniejszej Polityki.

14.2.2. Wskazane w załączniku nr 4 zakresy danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach danych osobowych są ustalone w oparciu o strukturę zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych oraz powiązania pól informacyjnych utworzonych w tych systemach.

14.2.3. Zawartość pól informacyjnych, występujących w systemach zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych, musi być zgodna z przepisami prawa, które uprawniają Administratora danych do przetwarzania danych osobowych.

14.3. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

14.3.1. Dokumentacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać opis współpracy z innymi systemami informatycznymi oraz sposób przepływu danych pomiędzy systemami z którymi współpracuje.

14.3.2. Administrator systemów informatycznych jest zobowiązany do poprowadzenia aktualnej dokumentacji opisującej sposób przepływu danych osobowych pomiędzy systemami.

14.4. Określenie środków technicznych i organizacyjnych

14.4.1. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych znajduje się w załączniku numer 5 niniejszej Polityki.

15. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI RODO
Zgodnie z rozporządzeniem RODO, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1/ z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym Beauty Lashes.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest sklep Beauty Lashes. działający pod nazwą firmy: Beauty Lashes Eliza Szulc, 80-408 Gdańsk, ul. Klonowicza 104c, NIP: 9571097664, REGON: 368189788
2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.beautylashes.com.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży produktów Beauty Lashes. Podane dane są chronione przez sklep i nie są przekazywane osobom trzecim ani instytucjom.

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Sklep złożonego zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Klient w naszym sklepie ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres beautylashespl@gmail.com. Jeśli klient posiada konto użytkownika na naszej stronie internetowej może przeglądać i modyfikować swoje dane. Klient może również drogą mailową lub telefoniczną poprosić o usunięcie z bazy danych sklepu Beauty Lashes, oraz o usunięcie konta użytkownika ze sklepu.

5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy, NEWSLETTER czyli wiadomości o charakterze marketingowym i promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.

6. Klient ma prawo odmówić zgody na otrzymywanie powiadomień NEWSLETTER (wiadomości marketingowych lub promocyjnych) wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu tejże zgody na adres mailowy sklepu: beautylashespl@gmail.com lub klikając w link znajdujący się w stopce NEWSLETTERA.

7. Dane Klienta będą przetwarzane i przechowywane w sklepie internetowym Beauty Lashes. do momentu wycofania zgody na to lub przez okres wymagany stosownymi przepisami obowiązującego prawa.

8. Dane klienta przetwarzane są przez czas: Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń; Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach Beauty Lashes; Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.1. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie zasad określonych w niniejszej Polityce może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z osobą, która dopuściła się naruszenia.

15.1.2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.

15.1.3. Pracownicy Beauty Lashes zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce, w wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Polityce uregulowań występujących w innych procedurach obowiązujących w NAZWA FIRMY, użytkownicy mają obowiązek stosowania zapisów dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt